• 13 474 81 24
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin Platformy Wymiany Rzeczy

REGULAMIN PLATFORMY WYMIANY RZECZY UŻYWANYCH

WWW.PSZOKKROSNO.PL

I. Informacje podstawowe

 1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi internetowej Platformy Wymiany Rzeczy Używanych, udostępnionej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.
 2. Platforma Wymiany Rzeczy Używanych to internetowy serwis wymiany rzeczy, udostępniony na stronie www.pszokkrosno.pl, który umożliwia skojarzenie strony oddającej i przyjmującej przedmioty.
 3. Celem Platformy Wymiany Rzeczy Używanych jest ułatwienie Użytkownikom dokonywania wymiany używanych rzeczy, poprzez zamieszczanie ogłoszeń w serwisie i umożliwienie komunikacji pomiędzy Użytkownikami.
 4. Warunkiem korzystania z serwisu ogłoszeniowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.

 

II. Słownik pojęć

     1.   Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:

a. Operator – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą: 38-400 Krosno ul. Aleksandra Fredry 12 wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000038218, numer BDO 000002381 tj. podmiot odpowiedzialny za organizację i funkcjonowanie strony internetowej www.pszokkrosno.pl i funkcjonującego udostępnionego na niej serwisu  Platforma Wymiany Rzeczy Używanych

b. Serwis –  Platforma Wymiany Rzeczy Używanych, funkcjonująca
w ramach strony internetowej www.pszokkrosno.pl, prowadzonej przez Operatora, który umożliwia skojarzenie strony oddającej i przyjmującej przedmioty oraz kontakt pomiędzy Użytkownikami;

c. Ogłoszenie –  sporządzone przez Użytkownika/Gościa i zamieszczone w Serwisie ogłoszenie dotyczące możliwości bezpłatnego przekazania innemu Użytkownikowi używanych rzeczy będących własnością Użytkownika, które jest zgodne z Regulaminem;

d. Towar –  rzecz (darowizna) oferowana w Serwisie, która jest zgodna z Regulaminem;

e. Użytkownik –  osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności  prawnych, rejestrująca Konto Użytkownika w Serwisie;

f. Gość –  osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, publikująca jednorazowe Ogłoszenie i niedokonująca rejestracji Konta Użytkownika w Serwisie.

g. Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może na Serwisie umieszczać, edytować, i usuwać Ogłoszenia;

h. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu ogłoszeniowego – Platformy Wymiany Rzeczy Używanych;

III. Korzystanie z Serwisu

 1. Użytkownik/Gość jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa. Korzystanie przez Użytkownika/Gościa z Serwisu jest równoznaczne z tym, że zapoznał się z treścią Regulaminu i wyraża zgodę na warunki w nim określone.
 1. Operator może zablokować Użytkownikowi konto i korzystanie z Serwisu, a także usunąć Ogłoszenia (lub zdjęcia/pliki graficzne z Ogłoszenia), jeżeli Użytkownik narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa, a Operator poweźmie uzasadnione podejrzenie dotyczące niewłaściwych działań podejmowanych przez Użytkownika, w szczególności działań opisanych w Dziale V ust. 8 Regulaminu.
 1. Operator nie weryfikuje tożsamości Użytkowników/Gości i nie odpowiada za wiarygodność podawanych przez nich danych. Użytkownicy/Goście mają obowiązek podawania swoich prawdziwych danych osobowych –  zabronione jest rejestrowanie kont na dane osób postronnych oraz dane fikcyjne. Użytkownicy/Goście ponoszą odpowiedzialność za czynności dokonywane w związku z Ogłoszeniem i w ramach Ogłoszenia.
 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść i zawartość Ogłoszeń.
 1. Użytkownik/Gość samodzielnie ustala treść Ogłoszenia. Treść ta powinna być zgodna ze stanem faktycznym oraz prawem, nie powinna naruszać praw Operatora oraz osób trzecich, w szczególności treść Ogłoszenia nie powinna naruszać praw autorskich.
 1. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego Towaru i określać co konkretnie wchodzi w skład Towaru. Treść Ogłoszenia powinna dokładnie opisywać Towar i nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników. Powyższe zasady dotyczą także tytułu Ogłoszenia.
 1. Dany Towar może być przedmiotem wyłącznie jednego Ogłoszenia – zabronione jest wystawianie tego samego Towaru w tym samym czasie na różnych Ogłoszeniach.
 1. Operator nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników/Gości i sporach powstałych pomiędzy nimi. Zawarcie i realizacja transakcji między Użytkownikami/Gośćmi odbywają się bezpośrednio pomiędzy nimi. Operator nie ponosi tym samym odpowiedzialności za jakość, pochodzenie, dostawę, odebranie lub przydatność oferowanych rzeczy.
 1. Użytkownik/Gość nie może rozsyłać lub umieszczać w Serwisie informacji handlowej (zakaz spamu).
 1. Zabronione jest pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania. Wszelkie rozwiązania techniczne, elementy graficzne i inne elementy Serwisu podlegają ochronie prawnej i stanowią prawa autorskie Operatora.
 1. Ewentualne obciążenia podatkowe w związku z korzystaniem przez Użytkowników/Gości z niniejszego Serwisu w całości obciążają Użytkowników/Gości wykonujących transakcje.

 

IV. Rejestracja w Serwisie

1. Rejestracja w serwisie nie jest obowiązkowa.

2. Rejestracja w serwisie wymaga posiadania przez Użytkownika aktywnego adresu e-mail.

3. Za rejestrację oraz używanie Konta nie są pobierane opłaty.

4. Rejestracja w Serwisie możliwa jest wyłącznie podczas dodawania Ogłoszenia.

5. Konto Użytkownika w Serwisie będzie aktywne dopiero po potwierdzeniu dostępu do konta e-mail, poprzez kliknięcie w link aktywacyjny otrzymany przez Użytkownika.

6. Loginem do ogłoszenia będzie „nazwa użytkownika” podana przy rejestracji.

7. Użytkownik może posiadać i korzystać wyłącznie z jednego Konta w Serwisie.

8. Niedozwolone jest używanie tymczasowych adresów e-mail, zarówno do tworzenia Konta jak i zamieszczenia Ogłoszenia.

9. Użytkownik może w każdym momencie zgłosić chęć usunięcia konta, którą Operator realizuje w ciągu 30 dni od zgłoszenia.

10. Użytkownik może także poprosić drogą mailową o dane, które Operator zbiera na temat jego aktywności. Prośba ta jest realizowana w ciągu 30 dni od zgłoszenia.

 

V. Zamieszczanie i edytowanie Ogłoszeń

1. Operator umożliwia umieszczanie Ogłoszeń w Serwisie na dwa sposoby:

–  poprzez zarejestrowanie konta Użytkownika, co daje dostęp do pełnych funkcjonalności Serwisu, związanych z publikowanymi Ogłoszeniami, tj. możliwość ich edytowania i usuwania

lub

–  jako Gość, tj. bez konieczności rejestracji konta Użytkownika, w przypadku chęci dodania jednorazowego Ogłoszenia.

2. Operator nie ingeruje w formę i treść tych Ogłoszeń, z zastrzeżeniem poniższych postanowień i pozostałych postanowień Regulaminu.

3. Ogłoszenie może być zamieszczone w Serwisie poprzez wypełnienie formularza dodawania Ogłoszenia.

4. Przed opublikowaniem Ogłoszenia w Serwisie, Użytkownik/Gość ma obowiązek zaakceptować Regulamin i Politykę prywatności, a także inne zgody wymagane przepisami prawa oraz przez Serwis.

 5. Ogłoszenie powinno być w języku polskim. Jednakże treść Ogłoszenia może być także w innym języku – pod warunkiem, iż w pierwszej kolejności treść Ogłoszenia będzie w języku polskim. Operator nie ponosi odpowiedzialności za tłumaczenia ogłoszeń dokonywane przez Użytkownika.

5. W każdej chwili emisji Ogłoszenia Użytkownik, po wcześniejszym zalogowaniu na swoje Konto, może dokonywać w nim edycji treści, jednakże poza zmianą typu ogłoszenia i jego kategorii. W każdej chwili emisji Ogłoszenia Użytkownik może usunąć Ogłoszenie.

6. Użytkownik/Gość nie może umieszczać Ogłoszeń z Towarami wymienionymi jako zakazane w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

7. Naruszenie Regulaminu stanowi, w szczególności m.in.: manipulacja słowami kluczowymi w Ogłoszeniu, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii, stosowanie słów powszechnie uznawanych za obraźliwe, wprowadzanie w błąd, naruszanie dobrych obyczajów i zwyczajów, naruszanie przepisów prawa (w tym prawa autorskiego, praw pokrewnych, praw do wizerunków oraz wszelkich innych praw własności intelektualnej), działaniu na szkodę Operatora oraz promowanie i reklamowanie innych serwisów internetowych, w szczególności serwisów ogłoszeniowych i aukcyjnych.

8. Opis (treść) Ogłoszenia oraz Tytuł Ogłoszenia powinien być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, nie może wprowadzać w błąd, nie może zawierać odnośników do stron internetowych.

9. Treść Ogłoszenia musi być powiązana z przedmiotem Ogłoszenia, dotyczyć rzeczywistego Towaru, a Użytkownik/Gość oświadcza, że jest autorem tekstu. Treść Ogłoszenia nie powinna nikogo obrażać, zniesławiać ani być niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik/Gość zamieszczający Ogłoszenie nie powinien też wykorzystywać znaków towarowych, wodnych itd, do których nie ma prawa.

10. Zdjęcia nie mogą wprowadzać w błąd, muszą być ściśle związane z przedmiotem Ogłoszenia i być rzeczywistym zdjęciem Towaru. Zabronione jest zamieszczanie Ogłoszeń oraz zdjęć o charakterze erotycznym, zawierających wulgaryzmy lub nieprzyzwoite treści.

11. Ogłoszenie wraz ze zdjęciem może być promowane przez Użytkownika/Gościa w polskich i zagranicznych mediach społecznościowych.

12. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia Ogłoszenia z serwisu po odebraniu Towaru przez innego Użytkownika lub po wygaśnięciu oferty z innych względów.

13. Czas publikacji ogłoszenia może być ustawiony od 1 do 90 dni. Po upłynięciu czasu publikacji, ogłoszenie jest przenoszone do archiwum bez możliwości ponownego wystawienia. Ogłoszenie można przedłużyć na 3 dni przed jego wygaśnięciem.

14. Użytkownik/Gość umieszczając Ogłoszenie w Serwisie, automatycznie wyraża zgodę na możliwość jego dalszego udostępniania w celach promocyjnych przez Operatora, na stronach: ekrosno.pl i pszokkrosno.pl oraz w mediach społecznościowych Operatora.

VI. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników/Gości Platformy jest Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. Każdy Użytkownik/Gość może skontaktować się z nami w sprawach ochrony danych osobowych pisząc na adres: ul. Fredry 12, 38-400 Krosno, lub z powołanym przez nas Inspektorem ochrony danych, pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Dane osobowe Użytkowników/Gości Platformy przetwarzane są w celu:

- założenia konta na Platformie i umożliwienia korzystania z jej funkcjonalności, tj. wystawianie ogłoszeń w ramach Platformy Wymiany Rzeczy – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy, którą Użytkownik zawiera zakładając konto i akceptując Regulamin Platformy;

- kontaktu z Krośnieńskim Holdingiem Komunalnym Sp. z o.o. i udzielaniem przez nas odpowiedzi na zadane pytania – rozumianego jako nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

- rejestracji aktywności użytkowników na Platformie, która może służyć ustaleniu odpowiedzialności za ewentualne czyny wpływające na bezpieczeństwo funkcjonowania Platformy – rozumianej jako nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

- ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Użytkownikiem/Gościem a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – rozumianej jako nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

3. Podanie danych osobowych jest niezbędne do założenia konta Użytkownika, w pozostałych przypadkach jest dobrowolne.

4. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i wysłania prośby o usunięcie konta. W przypadku skorzystania i wystawienia ogłoszeń w ramach Platformy Wymiany Rzeczy, dane mogą być przechowywane przez okres ewentualnego dochodzenia roszczeń lub możliwego postępowania w przypadku naruszenia prawa – do czasu zakończenia tego postępowania.

5. Dane osobowe Użytkowników Operator przekazywać będziemy podmiotom uprawnionym do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, wspierającym nas w zakresie teleinformatycznym.

6. Każdy Użytkownik ma prawo żądać od Operatora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

7. W związku z przetwarzaniem przez Operatora danych osobowych, każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.

 

VII. Postanowienia końcowe

1. Prezentowane na stronach Serwisu Ogłoszenia i ich treść nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.), zwanej dalej: „Kodeksem Cywilnym”.

2. Operator poinformuje o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz poprzez rozesłanie do wszystkich aktualnych Użytkowników drogą mailową treści nowego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak niż 14 dni od dnia zamieszczenia informacji na stronie Serwisu i rozesłania do wszystkich aktualnych Użytkowników drogą mailową nowego Regulaminu. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmiany Regulaminu będą wykonane na warunkach wskazanych w dotychczasowym Regulaminie.
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych aktów prawnych bezwzględnie obowiązujących.

4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

5. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych postanowień niniejszego Regulaminu wiążąca jest wykładnia prezentowana przez Operatora.

***

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Zabronione jest wystawianie w serwisie następujących Towarów:

1. Przedmiotów, gadżetów, zdjęć, filmów, usług erotycznych lub zawierających treści pornograficzne lub obsceniczne lub sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, w szczególności
z udziałem osób w wieku poniżej 15 lat, związane z przemocą lub z udziałem zwierząt, stroje erotyczne, akcesoria erotyczne oraz środki wspomagające.

2. Przedmiotów, gadżetów, zdjęć, filmów zawierających treści nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych lub nienawiści na tle orientacji lub preferencji seksualnych.

3. Przedmiotów będących nośnikiem symboliki nazistowskiej, faszystowskiej lub komunistycznej.

4. Dopalaczy, narkotyków, środków odurzających i psychotropowych oraz innych środków stosowanych jako zastępcze wobec wyżej wymienionych.

5. Produktów leczniczych, farmakologicznych lub weterynaryjnych wydawanych na receptę, lub które nie mogą być wprowadzone do obrotu w Polsce ze względu na przepisy prawne.

6. Napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych i papierosów oraz e-papierosów.

7. Broni, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, amunicji, której posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub rejestracji oraz miotaczy gazu, w tym gazu pieprzowego, niezależnie od tego, czy ich posiadanie lub obrót jest ograniczony przepisami prawa.

8. Substancji chemicznych oraz innych środków, w tym także odpadów, mogących zagrażać życiu, zdrowiu lub środowisku.

9. Zwłok i szczątków ludzkich lub zwierzęcych lub organów ludzkich lub zwierzęcych, w tym także wydzielin, płynów ustrojowych, krwi, itd.

10. Żywych lub martwych okazów zwierząt i roślin (w tym ich części lub pochodnych) należących do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A - D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi.

11. Towarów pochodzących z przestępstwa.

12. Produktów, towarów i usług, którymi obrót jest ograniczony prawem lub regulaminem danej firmy.

13. Produktów, towarów i usług podrobionych tzn. oznaczonych w sposób, który może wprowadzić Użytkowników w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech, w tym także towarów naruszających prawa własności intelektualnej oraz towarów naruszających prawa autorskie osób trzecich.

14. Udziałów w spółkach, obligacji, akcji i innych papierów wartościowych, wierzytelności, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polis i produktów ubezpieczeniowych oraz wszelkich instrumentów finansowych oferowanych jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej.

15. Usług sprzedaży tzw. „kosztów” lub faktur.

16. Dowodów tożsamości, w tym dowodów osobistych, paszportów, praw jazdy.

17. Kart bankowych, bankomatowych oraz przedpłaconych, w tym kart kredytowych oraz płatniczych.

18. Kart SIM, które zostały uprzednio zarejestrowane w jakikolwiek sposób czy też w jakiejkolwiek formie.

19. Urządzeń należących do operatorów telefonii komórkowej, telewizji cyfrowej, dostawców Internetu.

20. Urządzeń połowowych i rybackich, których posiadanie jest ograniczone przepisami prawa.

21. Prac magisterskich, dyplomowych, licencjackich, maturalnych oraz prac podobnych, a także usług związanych z tworzeniem powyższych prac czy też usług polegających na sporządzaniu opinii czy też referencji na zamówienie, w szczególności usług zmierzających do niezgodnych z prawem manipulacji.

22. Usług i przedmiotów związanych z uczestnictwem w tzw. piramidach finansowych.

23. Usług i przedmiotów związanych z zachęcaniem do wysłania wiadomości tekstowej na płatne numery SMS.

24. Biletów na wydarzenia sportowe, kulturowe, imprezy masowe po cenie wyższej niż cena nominalna.

25. Usług e-mailingu, tj. usług polegających na obsłudze masowej korespondencji elektronicznej.

26. Systemów inwestycji giełdowych oraz systemów do gier liczbowych i zakładów bukmacherskich, jak również usług związanych z udzielaniem pomocy przy przystępowaniu do takich gier i zawieraniu takich zakładów za wyjątkiem oficjalnych publikacji książkowych posiadających nadany nr ISBN.

27. Kluczy seryjnych bez dołączonego oryginalnego oprogramowania.

28. Oprogramowania i urządzeń, których licencja wyklucza możliwość odsprzedaży, w szczególności oprogramowania na licencji Not For Resale.

29. Oprogramowania zawierającego wirusy komputerowe, programy złośliwe lub inne szkodliwe elementy.

30. Oprogramowania i urządzeń, które umożliwiają pobieranie informacji o użytkowniku komputera, bądź innego urządzenia bez jego wiedzy.

31. Kont, postaci, przedmiotów w systemach gier online oraz na platformach cyfrowej dystrybucji gier, również sprzedaż "czasu poświęconego" na tworzenie wymienionych kont, postaci, przedmiotów, a także samych tych kont czy też kluczy seryjnych do nich oraz danych logowania. Kont w programach partnerskich i lojalnościowych oraz usług związanych z takimi programami, a także kont internetowych, kont komunikatorów internetowych oraz kont poczty elektronicznej (kont e-mail).

32. Motoryzacyjnych programów serwisowych, kluczy do nich, a także dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów i innych dokumentów oferowanych bez pojazdów, do których je wydano.

33. Przedmiotów, instrukcji, oprogramowania i usług związanych z włamywaniem, przełamywaniem i obchodzeniem zabezpieczeń (w tym haseł) nieruchomości oraz ruchomości, w szczególności pojazdów, komputerów, urządzeń, dysków twardych i innych nośników pamięci.

34. Danych osobowych.