• 13 474 81 24
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin PSZOK

ZARZĄDZENIE NR 1624/22 PREZYDENTA MIASTA KROSNA

z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Krośnie, przy ul. Białobrzeskiej (teren przy Regionalnym Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie)

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 528 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 679) oraz Uchwały Nr XXIII/659/20 Rady Miasta Krosna z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2020 r., poz. 2917 ze zm.) – po przedłożeniu przez Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wniosku o zmianę godzin otwarcia PSZOK, limitowanie odpadów wielkogabarytowych, weryfikację mieszkańców przy użyciu Krośnieńskiej Karty Mieszkańca oraz utworzenia Kącika Rzeczy Używanych.

zarządza się, co następuje:

 • 1. Zatwierdza się „Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Krośnie, przy ul. Białobrzeskiej (teren przy Regionalnym Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie)'', który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 • 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej - Krośnieńskiemu Holdingowi Komunalnemu Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie.
 • 3. Traci moc zarządzenie Nr 1399/2021 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Krośnie, przy ul. Białobrzeskiej (teren przy Regionalnym Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie) - PSZOK.
 • 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krosna, na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: www.naszesmieci.krosno.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na tablicy ogłoszeń zlokalizowanej przy budynku Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a.

W zastępstwie Prezydenta Miasta Krosna Zastępca Prezydenta Miasta Krosna Tomasz Soliński

Załącznik do Zarządzenia Nr 1624/22 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Krośnie, przy ul. Białobrzeskiej (teren przy Regionalnym Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie).

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Krośnie, przy ul. Białobrzeskiej (teren przy Regionalnym Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie)

 

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na terenie Gminy Miasto Krosno.

2. Wjazd na teren PSZOK oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

3. Do PSZOK przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Krosno.

4. Odpady przyjmowane są od mieszkańca bezpłatnie, jeżeli zostały wytworzone na terenie nieruchomości, która znajduje się w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązującym na terenie gminy, czyli została złożona do Gminy Miasto Krosno deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tej nieuchronności.

5. Dostarczane do PSZOK odpady należy umieszczać na terenie punktu w specjalnie do tego celu przeznaczonych, odpowiednio oznakowanych kontenerach, pojemnikach, magazynach bądź w wyznaczonych miejscach.

 • 2. DZIAŁALNOŚĆ PSZOK

1. Operatorem PSZOK jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.

2. PSZOK zlokalizowany jest przy ulicy Białobrzeskiej 108 w Krośnie (teren przy Regionalnym Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie).

3. Odpady do PSZOK można dostarczać w następujące dni tygodnia:

1) w okresie wiosenno-letnim, tj.: od 1 kwietnia do 30 listopada w dniach:

a) poniedziałek 9:00 – 19:00,

b) wtorek 9:00 – 19:00,

c) środa 9:00 – 19:00,

d) czwartek nieczynne,

e) piątek 9:00 – 19:00,

f) sobota 8:00 – 14:00;

2) w okresie jesienno-zimowym, tj.: od 1 grudnia do 31 marca w dniach:

a) poniedziałek 11:00 – 18:00,

b) wtorek 11:00 – 18:00,

c) środa 11:00 – 18:00,

d) czwartek 11:00 – 18:00,

e) piątek 11:00 – 18:00,

f) sobota nieczynne

- z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Na terenie PSZOK funkcjonuje Kącik Rzeczy Używanych. Regulamin korzystania z Kącika Rzeczy Używanych w Krośnie określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 • 3. ZASADY FUNKCJONOWANIA PSZOK

1. Mieszkańcy zapewniają transport odpadów komunalnych do PSZOK we własnym zakresie i na własny koszt. Do PSZOK przyjmowane są odpady dostarczane pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, w tym samochodami z lekką przyczepą.

Wjazd na teren PSZOK odbywa się za wiedzą i zgodą pracownika PSZOK zaś każdorazowe przyjęcie odpadów do PSZOK potwierdzane jest w rejestrze przyjęcia odpadów dla zabudowy wielorodzinnej lub w systemie elektronicznym (dane z czytnika kodów kreskowych lub Krośnieńskiej Karty Mieszkańca) dla zabudowy jednorodzinnej. W przypadku przyjęcia odpadów objętych limitem ważenia generowany będzie dokument przyjęcia odpadów z systemu wagowego.

2. Rejestr przyjęcia odpadów zawiera co najmniej: datę przyjęcia odpadu, rodzaj i kod odpadu oraz dane właściciela nieruchomości zdającego odpady: imię i nazwisko, adres zamieszkania zweryfikowane na podstawie przedstawionego do wglądu dokumentu.

3. W sytuacji dostarczenia odpadów objętych koniecznością ważenia, tj. gruzu, opon i odpadów wielkogabarytowych sporządzony zostanie dokument przyjęcia odpadów w elektronicznym systemie wagowym zawierający co najmniej: datę przyjęcia odpadu, rodzaj, masę lub ilość sztuk oraz dane właściciela nieruchomości zdającego odpady: imię i nazwisko, adres zamieszkania.

4. Osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana na żądanie pracownika PSZOK w sytuacji dostarczenia odpadów w worku otworzyć worek, w którym zgromadzone zostały odpady komunalne w celu weryfikacji jego zawartości.

5. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem przyjmowanych odpadów.

6. Mieszkańcy, którzy dostarczają odpady do PSZOK są zobowiązani do:

1) podporządkowania się zaleceniom obsługi PSZOK;

2) zachowania wymogów BHP i p.poż. nieużywania źródeł otwartego ognia;

3) zachowania kierunku przemieszczania się wynikającego z oznaczeń oraz instrukcji pracowników obsługi PSZOK;

4) samodzielnego wrzucania dostarczonych odpadów do oznaczonego pojemnika/kontenera lub umieszczania ich w miejscu wskazanym przez pracownika obsługi PSZOK;

5) okazania kodu kreskowego oraz dokumentu tożsamości lub Krośnieńskiej Karty Mieszkańca - w przypadku mieszkańców zabudowy jednorodzinnej,

6) okazania dokumentu tożsamości w celu identyfikacji – w przypadku mieszkańców zabudowy wielorodzinnej.

7) wypełnienia oświadczenia w sprawie uprawnień do korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Krośnie, stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu, jeśli:

a) odpady dostarczają;

- podmioty gospodarcze lub osoby fizyczne transportujące odpady na zlecenie właściciela nieruchomości, która znajduje się w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązującym na terenie gminy, czyli została złożona do Gminy Miasto Krosno deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tej nieuchronności,

- zarządcy nieruchomości wielolokalowych,

b) obsługa PSZOK-u ma wątpliwości co do pochodzenia dostarczanych odpadów z uwagi na ich skład lub dostarczaną ilość lub wątpliwości czy dostarczane odpady pochodzą z terenów zamieszkałych miasta Krosna.

7. Do PSZOK są przyjmowane odpady pochodzące z terenów nieruchomości zamieszkałych zbierane przez Gminę Miasto Krosno w ramach prowadzonych zbiórek akcyjnych.

 • 4. RODZAJE ODPADÓW OBSŁUGIWANYCH I NIEOBSŁUGIWANYCH PRZEZ PSZOK

1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie dostarczać do PSZOK następujące rodzaje odpadów:

1) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;

2) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;

3) metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady metali oraz odpady opakowaniowe z metali;

4) odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych;

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

6) przeterminowane leki;

7) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;

8) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, itp.);

9) oleje przepracowane;

10) zużyte baterie i akumulatory przenośne;

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

12) odpady budowlane i rozbiórkowe;

13) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

14) zużyte opony;

15) popiół;

16) bioodpady stanowiące odpady komunalne z wyłączeniem części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów;

17) bioodpady stanowiące odpady komunalne z części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów;

18) papę odpadową;

19) włókno szklane;

20) odzież;

21) tekstylia.

2. Ilość odpadów budowlanych i rozbiórkowych dostarczana indywidualnie do PSZOK w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest limitowana i wynosi 2 Mg na 2 lata dla jednej nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz dla jednego lokalu w budynku wielkolokalowym. Ilość odpadów budowlanych i rozbiórkowych przekraczająca wskazany limit PSZOK ma obowiązek odebrać za dodatkową opłatą zgodnie z właściwym cennikiem.

3. Ilość zużytych opon dostarczana indywidualnie do PSZOK w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest limitowana i wynosi osiem szt. opon na rok dla jednej nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz dla jednego lokalu w budynku wielkolokalowym. Ilość zużytych opon przekraczająca wskazany limit PSZOK ma obowiązek odebrać za dodatkową opłatą zgodnie z właściwym cennikiem.

4. Ilość odpadów wielkogabarytowych dostarczana indywidualnie do PSZOK w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest limitowana i wynosi 0,2 Mg na rok dla jednej nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz dla jednego lokalu w budynku wielkolokalowym. Ilość odpadów wielkogabarytowych przekraczająca wskazany limit PSZOK ma obowiązek odebrać za dodatkową opłatą zgodnie z właściwym cennikiem.

5. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie obsługiwanym przez PSZOK (Gmina Miasto Krosno) mogą dostarczać do PSZOK odpady jedynie odpłatnie, zgodnie z właściwym cennikiem.

6. Do PSZOK nie są przyjmowane:

1) zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne;

2) materiały zawierające azbest, smołę;

3) szyby samochodowe;

4) szkło zbrojone i hartowane;

5) części samochodowe;

6) inne odpady, wskazujące na to, że nie pochodzą z gospodarstw domowych.

 • 5. ZASADY DOSTARCZANIA I PRZECHOWYWANIA ODPADÓW W PSZOK

1. Dostarczone do PSZOK odpady powinny być posegregowane, a następnie zdeponowane w wyznaczonym miejscu PSZOK, tj. w pojemniku, kontenerze lub na oznaczonym placu.

2. Odpady ulegające biodegradacji można przywozić luzem, bądź w workach. Następnie należy je wysypać do właściwego, oznakowanego kontenera. W przypadku dostarczenia odpadów biodegradowalnych w workach, należy opróżnić zawartość worków do odpowiedniego kontenera, a worki wyrzucić do odpowiedniego pojemnika.

3. Opady wymagające opakowania winny znajdować się w szczelnych (niecieknących, nieuszkodzonych) pojemnikach oraz być opatrzone informacją (etykietą) umożliwiającą identyfikację pojemnika.

4. Meble i inne odpady wielkogabarytowe dostarczone do PSZOK należy opróżnić z zawartości oraz innych odpadów.

5. Opony dostarczone do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, motorowerów, wózków, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być przekazywany kompletny (w całości).

 • 6. OBOWIĄZKI PSZOK

1. W PSZOK prowadzony jest rejestr osób dostarczających odpady oraz ewidencja zbieranych i przekazywanych odpadów.

2. Obsługa PSZOK ma obowiązek:

1) uzyskać od osoby przekazującej odpady adres nieruchomości, na której odpady zostały wytworzone, okazanie się dokumentem w celu identyfikacji;

2) sprawdzić zgodność dostarczonych odpadów z wykazem odpadów wymienionych w §4;

3) ewidencjonować każdorazowo przyjęte odpady;

4) żądać okazania kodu kreskowego (zeskanowania go) oraz dokumentu tożsamości lub Krośnieńskiej Karty Mieszkańca (zeskanowania jej), w celu identyfikacji mieszkańców zabudowy jednorodzinnej;

5) żądać wypełnienia oświadczenia w sprawie uprawnień do korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Krośnie przez:

a) podmioty gospodarcze lub osoby fizyczne transportujące odpady na zlecenie właściciela nieruchomości, która znajduje się w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązującym na terenie gminy, czyli została złożona do Gminy Miasto Krosno deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tej nieuchronności,

b) zarządców nieruchomości wielolokalowych,

c) osobę dostarczającą odpady w przypadku wątpliwości co do pochodzenia odpadu i sprawdzić poprawność jego wypełnienia.

3. Osoby fizyczne dostarczające odpady do PSZOK, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych, wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu realizacji usługi przyjęcia odpadów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich udostępnienia jest równoznaczna z brakiem możliwości nieodpłatnego pozostawienia odpadów w PSZOK.

4. Pracownicy PSZOK mają prawo odmowy bezpłatnego przyjęcia odpadów:

1) każdorazowo, jeśli odpad jest dostarczony w sposób niezgodny z Regulaminem;

2) każdorazowo. jeśli odpad jest niezgodny z wykazem odpadów wymienionych w §4;

3) każdorazowo, jeżeli mogłoby to zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi;

4) każdorazowo, jeżeli stwierdzą, że dostarczone odpady mogą pochodzić z działalności gospodarczej;

5) w przypadku odmowy wypełnienia bądź braku podpisania oświadczenia w sprawie uprawnień do korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Krośnie lub wskazaniu w oświadczeniu, że dostarczane odpady pochodzą z działalności gospodarczej lub z terenu niezamieszkałego.

 • 7. UWAGI DODATKOWE

1. Obsługa PSZOK nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w PSZOK.

2. Zebrane odpady będą zagospodarowywane w instalacjach MPGK Sp. z o.o., przekazywane do podmiotów posiadających zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów lub przekazywane do Kącika Rzeczy Używanych.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Krośnie, przy ul. Białobrzeskiej (teren przy Regionalnym Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie)

Regulamin korzystania z Kącika Rzeczy Używanych w Krośnie

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania przez mieszkańców z Kącika Rzeczy Używanych, zlokalizowanego na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Białobrzeskiej 108 w Krośnie.

2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Krośnie, przy ul. Białobrzeskiej (teren przy Regionalnym Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie).

3. Każdy korzystający z Kącika Rzeczy Używanych zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Krośnie, przy ul. Białobrzeskiej (teren przy Regionalnym Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie) będącego załącznikiem do Zarządzenia Nr 1624/22 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Krośnie, przy ul. Białobrzeskiej (teren przy Regionalnym Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie).

4. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

1) PSZOK – Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ulicy Białobrzeskiej 108 w Krośnie;

2) Zdający – osoba fizyczna będąca mieszkańcem Miasta Krosna korzystająca z PSZOK, pozostawiająca Przedmiot w Kąciku Rzeczy Używanych;

3) Odbierający – osoba fizyczna nieodpłatnie odbierająca Przedmiot z Kącika Rzeczy Używanych i korzystająca z odebranego Przedmiotu na własną odpowiedzialność;

4) Przedmiot – rzecz ruchoma w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, używana, zazwyczaj niezawierająca instrukcji obsługi, oceniona przez obsługę PSZOK wstępnie jako sprawna, bez widocznych uszkodzeń, czysta, w stanie technicznym umożliwiającym dalsze korzystanie, umieszczona w Kąciku Rzeczy Używanych;

5) MPGK – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą: 38-400 Krosno, ul. Aleksandra Fredry 12, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000038218, numer BDO 000002381, tj. podmiot obsługujący PSZOK oraz odpowiedzialny za organizację i funkcjonowanie Kącika Rzeczy Używanych;

6) Pozostawienie Przedmiotu – wyzbycie się posiadania własności rzeczy ruchomej przez Zdającego, w myśl art. 180 Kodeksu cywilnego;

7) Odbiór Przedmiotu – nieodpłatne nabycie własności rzeczy niczyjej, poprzez objęcie jej w posiadanie samoistne, w myśl art. 181 Kodeksu cywilnego.

 • 2. ZASADY POZOSTAWIANIA PRZEDMIOTÓW

1. Z Kącika Rzeczy Używanych można korzystać wyłącznie w godzinach otwarcia PSZOK.

2. W Kąciku Rzeczy Używanych umieszczane są wybrane Przedmioty, przeznaczone do ponownego użycia, w tym m.in.: meble (krzesła, tapczany, stoły, taborety, sofy, wersalki, itp.), książki, dywany, doniczki, zabawki, rowery, hulajnogi, sprzęt sportowy, wyroby ceramiczne i szklane, urządzenia RTV i AGD, sprzęt elektroniczny i elektryczny, z wyłączeniem przedmiotów zawierających nośniki danych.

3. Decyzję o zakwalifikowaniu rzeczy jako Przedmiotu i umieszczeniu Przedmiotu w Kąciku Rzeczy Używanych podejmuje wyłącznie obsługa PSZOK. Zakwalifikowanie rzeczy jako przedmiotu nie stanowi podstawy do odstąpienia od obciążenia Zdającego opłatą za przekroczenie limitu odpadów wielkogabarytowych przyjmowanych do PSZOK, w ramach uiszczonej przez mieszkańca opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Zdający zrzeka się prawa własności Przedmiotu oraz wszelkich roszczeń wobec MPGK z tytułu umieszczenia Przedmiotu w Kąciku Rzeczy Używanych.

5. MPGK eksponuje Przedmioty w Kąciku Rzeczy Używanych przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, w celu umożliwienia ich odbioru przez Odbierających. MPGK równocześnie ma prawo wystawić Przedmiot do odbioru za pośrednictwem prowadzonego przez MPGK portalu internetowego.

 • 3. ZASADY ODBIERANIA PRZEDMIOTÓW

1. Przedmiot wydaje obsługa PSZOK.

2. Odbiór Przedmiotów następuje wyłącznie z Kącika Rzeczy Używanych.

3. MPGK nie zapewnia pomocy przy załadunku i/lub transporcie Przedmiotu.

4. MPGK nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny, jakość i przydatność Przedmiotu oraz bezpieczeństwo jego dalszego używania.

5. Odbierający korzysta z odebranego Przedmiotu na własną odpowiedzialność.

 • 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin opublikowany jest na tablicy ogłoszeń, zlokalizowanej na terenie PSZOK przy ul. Białobrzeskiej 108 w Krośnie oraz na stronie internetowej www.ekrosno.pl i www.krosno.pl.

2. Uwagi dotyczące funkcjonowania Kącika Rzeczy Używanych przyjmowane są przez MPGK, w siedzibie Spółki przy ul. Aleksandra Fredry 12 w Krośnie, w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta, a także mogą być składane telefonicznie pod nr tel.: 13 474 83 16, pocztą tradycyjną na adres MPGK oraz pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się postanowienia Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Krośnie, przy ul. Białobrzeskiej (teren przy Regionalnym Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie) będącego załącznikiem do Zarządzenia Nr 1624/22 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Krośnie, przy ul. Białobrzeskiej (teren przy Regionalnym Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie).

Załącznik nr 2 do Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

zlokalizowanego w Krośnie, przy ul. Białobrzeskiej

(teren przy Regionalnym Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie)

……………………………………………………………… Imię i Nazwisko/Firma dostarczająca/Dane zarządcy

…………………………………………………………………………………………………………..… Miejsce zamieszkania

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE UPRAWNIEŃ DO KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W KROŚNIE

 

Ja, niżej podpisany(a), oświadczam, że dostarczone przeze mnie/ w moim imieniu* (* niepotrzebne skreślić) przez ……………………………………………………………………………………….......

………………………………………………………………………………………………………..…. imię i nazwisko/firma dostarczająca/zarządca* (* niepotrzebne skreślić) w dniu dzisiejszym do PSZOK w Krośnie odpady selektywnie zebrane ………………………………………………………………………………………………………..….

………………………………………………………………………………………………………..….

………………………………………………………………………………………………………..…. (podać rodzaj odpadu) w ilości …………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..…. (przybliżona ilość odpadu w Mg (tonach)/szt./workach o pojemności w ilości szt.) stanowią odpady komunalne wytworzone na nieruchomości zamieszkałej, objętej systemem odbioru odpadów komunalnych w Gminie Miasto Krosno, położonej pod adresem: ………………………………………………………………………………………………………..….

………………………………………………………………………………………………………..….

………………………………………………………………………………………………………..…. której jestem: właścicielem/współwłaścicielem/użytkownikiem/posiadaczem/współużytkownikiem/ współposiadaczem/zarządcą* (*niepotrzebne skreślić) i nie powstały w wyniku prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej.

…...………………………………. (data i podpis osoby dostarczającej odpady)

Pouczenie Odmowa podpisania niniejszego oświadczenia skutkuje odmową bezpłatnego przyjęcia dostarczonych odpadów przez Zarządzającego PSZOK, lub przyjęciem tych odpadów na zasadach odpłatności, wg obowiązujących w PSZOK stawek.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Krosna z siedzibą w Krośnie, ul. Lwowska 28 A 38-400 Krosno, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą adresu: Urząd Miasta Krosna, ul. Lwowska 28 A, 38-400 Krosno, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Prezydenta Miasta Krosna na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE.L 2016.119.1);

- ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.);

- uchwała nr XXIII/658/20 Rady Miasta Krosna z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Krosno (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2020 r. poz. 2916 z późn. zm.);

- uchwała nr XXIII/659/20 Rady Miasta Krosna z dnia 30 czerwca 2020 roku. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowaniu tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2020 r. poz. 2917 z późn. zm.).

4. Dane osobowe podlegają ujawnianiu następującym odbiorcom:

- strony postępowania administracyjnego,

- podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie.

Ponadto dane osobowe mogą podlegać udostepnieniu:

- organom oraz jednostkom uzgadniającym,

- organom wyższego stopnia.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Dokumentacja zawierająca Pani/Pana dane osobowe będzie przechowywana zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.).

7. Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, jeżeli dane te są nieprawidłowe, - na podstawie art. 18 ust. 1 lit. a, b i c RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

8. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało wezwaniem do ich uzupełnienia, a w przypadku nieuzupełnienia pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

10. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji dotyczących Pani/Pana danych osobowych, w tym profilowaniu.